Allergia- ja Astmaliiton, Hengitysliiton ja Iholiiton tiedote 7.6.2013

 

Miten suomalaiset suhtautuvat Allergiaohjelmaan?

Kansallinen allergiaohjelma 2008–2018 on nyt puolivälissä. Ohjelman väestöviestintähanke teetti pro gradu -työn suomalaisten allergiatietämyksestä. Tulosten mukaan suuri osa vastaajista kuului allergiatiedoiltaan ja -asenteiltaan valistuneeseen ihmisryhmään, joka etsii uutta tietoa aktiivisesti.

 

Pirita Rantalan pro gradu ”Elämän monimuotoisuus allergiaterveyden perustana – ovatko suomalaisten allergiatietous ja -asenteet Kansallisen allergiaohjelman mukaisia?” valmistui toukokuussa 2013 Itä-Suomen yliopistolle, ympäristötieteen laitokselle. Aineistona oli hankkeen vuonna 2011 TNS Gallupilla internetissä teettämä kyselytutkimus, jolla kartoitettiin tuhannen suomalaisen allergiatietoja ja -asenteita.

– Graduni tavoitteena oli tunnistaa allergiatiedoiltaan ja -asenteiltaan erilaisia ihmisryhmiä, selvittää minkälaista lisätietoa he mahdollisesti tarvitsisivat allergioista sekä kuinka tämä lisätieto saataisiin kohdistettua heille, kertoo Rantala.

 

Kolme erilaista ryhmää

Tulosten mukaan useimmat vastaajat kuuluivat allergiatiedoiltaan ja asenteiltaan valistuneeseen ihmisryhmään, joka etsii uutta tietoa aktiivisesti. Muutamat vastauksissa esiintyneet vanhentuneet tiedot ja asenteet voidaan oikaista lisäämällä ajantasaisen ja luotettavan tiedon saantia esimerkiksi potilasjärjestöjen internetsivuilla sekä antamalla allergiaterveyttä tukevaa opastusta poliklinikkakäyntien yhteydessä.

Erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua lisätiedotusta tarvitaan tupakoinnin vaikutuksista allergioihin.

Yleisesti myönteisiä tuloksia varjosti lukumääräisesti pieni allergiaohjelman perusteita ja tavoitteita heikommin tunteva ihmisryhmä. Vaikka nämä ihmiset hyötyisivät eniten uuden tiedon ja asenteen omaksumisesta, heitä on ongelmallista tavoittaa millään viestintäkanavalla.

– Käsitykset allergioiden syistä ovat muuttuneet. Kaikenlaisen välttämisen sijaan on alettu kiinnittää enemmän huomiota allergioiden puhkeamisen ehkäisemiseen ennalta. Opinnäytteen perusteella olemme useimpien kansalaisten mielestä oikealla tiellä, iloitsee väestöviestintähankkeen projektipäällikkö Kimmo Saarinen.

Pro gradu -työ löytyy Kansallisen allergiaohjelman väestöviestintähankkeen allergiaterveys.fi – sivustolta:

http://www.allergiaterveys.fi/upload/ohjeet/pro-gradu-rantala-5-2013.pdf 

 

Kansallinen allergiaohjelma

Viestintähankkeen taustalla on Kansallinen allergiaohjelma, jonka tavoitteena on vähentää allergioita, lisätä suomalaisten sietokykyä, saada vakavat allergia- ja astmaoireet hoidettua ajoissa sekä yhtenäistää allergian hoitokäytäntöjä. Lisätietoja: www.allergiaterveys.fi.

 

Lisätietoja:

Kimmo Saarinen, Allergiaohjelma, dosentti, Allergia- ja Astmaliitto, 040 721 4108, kimmo.saarinen@allergia.fi

Pirita Rantala, pro gradu, FM, ympäristötiede, 040 740 7176, pirita.rantala@live.com