Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus toteuttivat vuosina 2013-2014 yhteistyöhankkeen 'Argumenta', jonka tavoitteena oli tuottaa laaja-alainen yhteenveto ekosysteemipalvelujen yhteydestä ihmisten terveyteen.

Hankkeessa kartoitettiin eri tieteenalojen näkemyksiä ekosysteemipalvelujen ja terveyden välisistä suhteista, terveysvaikutusten esiintymisestä ja arvosta eri yhteyksissä sekä hyötyihin vaikuttavista tekijöistä. Uusilla lähestymistavoilla terveyteen vaikuttavien ekosysteemipalvelujen monitieteistä tutkimusta voidaan kehittää ja tutkimuksen tuloksia voidaan ottaa huomioon kaupunkisuunnitteluun ja luonnonvarojen käyttöön liittyvässä päätöksenteossa.

Suomessa ihmisten terveyteen ja ekosysteemeihin liittyvä tutkimus ja tietovarannot ovat kansainvälisesti vertaillen korkeatasoisia, mutta hajallaan. Hankkeella pyrittiin edistämään poikkitieteellistä otetta eri alojen välillä ja tuottamaan sekä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää sekä ympäristön tilaa kohentavaa tietoutta.

Hankkeen mielenkiintoinen loppuraportti on ladattavissa verkkosivuilta

Argumentahanke