Luontomaisema

 

Det nationella allergiprogrammet 2008-2018 - dags att ändra kurs

Allergier är störningar i immunförsvaret, som ofta varar livet ut. De kan försämra livskvalitet och förorsaka många läkarbesök, sjukhusvård, arbetsoförmåga och medicinering. Den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar är allergier.

Förekomsten (prevalensen) av allergiska sjukdomar i Finland är hög, och den har också ökat. Situationen är den samma i många västliga länder. Förekomsten började öka på 1960-talet, och speciellt ökningen av allergisk snuva och astma har fortsatt. År 2007 hade 10 % av helsingforsarna i vuxen ålder astma, som diagnostiserats av läkare. Sensibilisering för vanliga allergen i miljön har ökat, och enligt färska befolkningsstudier är proportionen sensibiliserade (atopiker) över 40 % i skolåldern.

Aktuell forskning antyder, att det är dags att ändra kurs. De strategier som varit i bruk har inte reducerat förekomsten av allergier eller de men och kostnader som förorsakas. Detta dock med undantag för astman. Vi bör övergå från att endast sköta symtom till att förebygga och till förebyggande vård. Allergierna tycks snarare bero på en minskning i skyddande levnadsvanor och miljöfaktorer än på en ökning av riskfaktorer. Ny information ifrågasätter många handlingsschema, som omfattats inom hälsovården och samhället för förebyggandet av de men allergierna förorsakar. Behovet av förändringar framkom redan vid konsensusmötet 1998.

Det nationella allergiprogrammet är avsett för hela befolkningen, för patienter och patientorganisationer, hälsovårdspersonal, myndigheter och lagstiftare. I programmet har inkluderats ”Gängse vård” rekommendationer, och dessa utgör allergiprogrammets vetenskapliga grund. I samband med programmet har anvisningar för kontroll av allergier utvecklats. I programmet beaktas social- och hälsoministeriets rekommendationer angående icke-brådskande vård.

 

Det viktigaste

Vi behöver en ny strategi för att kunna minska men och kostnader förorsakade av allergisjukdomar.

Vi bör från skötandet av symtom avancera i riktning mot förebyggande. Målet är att öka befolkningens tolerans och reducera onödigt undvikande av allergen.

Vi bör satsa på en förbättring av luftkvaliteten; detta betyder både ett slut på exponering för tobaksrök och eliminering av problem med inneluften.

Vi bör reservera tillräckliga resurser för vården av svåra allergier och för förebyggandet av försämringar.

Det nationella allergiprogrammet är ett utbildnings- och upplysningsprogram avsett för hela befolkningen, för patienter och patientorganisationer, för hälsovårdens personal, för myndigheter och lagstiftare. Avsikten är att inverka både på åsikter och miljö.